University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

Запорожець Ольга Антонівна

Народилася 27.09. 1958, м.Харків,Україна

    Доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії

 

   http://www.ecotest.univ.kiev.ua/

 

Адреса: Кафедра аналітичної хімії,

Київський національний університет

Імені Тараса Шевченка,

вулВолодимирська, 64 ,

Kиїв, 01033

Україна

Тел.: 380 44 239 33 11, 239 33 04

e-mail: ozaporozh@ukr.net

 

Науково-методична та організаційна робота

 Освіта та наукові ступені:

Вчені звання:

Науково-педагогічна діяльність:

Науковий керівник держбюджетної теми №01БФ037-09 (№ держреєстрації 0101U002179) “Індикаторні системи та композиційні реагенти для екоаналізу та скрінінгового контролю якості фармпрепаратів та продуктів харчування” (2001-2005, науковий керівник).

З 2004 р. по теперішній час – професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Премії та винагороди:

 Аспіранти

 Підготувала і читає лекційні курси:

“Дослідження комплексоутворення у розчині та комп’ютерна обробка результатів” (магістри,  хімічний факультет)

“Співіснуючі форми металів в об’єктах довкілля та методи їх дослідження” (5 курс ХКНС, хім.факультет),

„Методи дослідження комплексних сполук у розчині ” (5 курс, хім.факультет),

„Фотометричний та люмінесцентний аналіз об’єктів” (4 курс, хім.факультет),

Методи молекулярної спектроскопії” (4 курс, хім.факультет),

„Кінетичні методи аналізу” (магістри,  хімічний факультет),

“ПЕОМ на службі аналітика”(спецкурс для аспірантів кафедри аналітичної хімії)

Лабораторні та практичні заняття із зазначених спецкурсів (120 год).

 

 

Наукові інтереси

Органічні реагенти, їх комплекси та іонні асоціати, адсорбційно закріплені на поверхні високодисперсних кремнеземів.

Міжфазна взаємодія на поверхні розділу  “розчин модифікатору/поверхня кремнеземута  “розчин солі металу/іммобілізований на силікагелі модифікатор

Протолітичні, комплексоутворюючі та хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів залежно від властивостей поверхні сорбента,  природи модифікатора та механізму його закріплення на поверхні.

Розробка комбінованих та гібридних спектроскопічних методів аналізу із застосуванням

Молекулярної спектроскопії,

Люмінесценції та хемілюмінесценції,

AAС та ЕТААС - спектрометрії (зокрема твердо фазної ЕТТААС),

Кінетичних методів,

Хроматографії,

Електрохімічних методів  

та нових твердофазних реагентів для:

Дослідження співіснуючих форм важких та біо-металів у природних водах,

Експрес контролю (включаючи візуальні тест-методи)  вмісту токсикантів неорганічної та органічної природи та  біоактивних елементів в об’єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках, а також антиоксидантної активності  фітопрепаратів та напоїв.

 

Основні наукові та методичні праці

Опублікувала у співавторстві  214 наукових та науково-методичних праць, з них одна міжнародна монографія, 88 наукових статей у провідних наукових журналах, 37 авторських свідоцтв і патентів України

 

Роботи навчально-методичного характеру:

 1. Нaбивaнець Б.Й., Pябушко О.П., Сухaн В.В., Запорожець О.А., КулIченко С.A.,Пилипюк Я.С. Сaвpaнський Л.I Шпaк Е.A.Методичні вкaзівки для лaбоpaтоpних pобіт з спецкуpсу "Aнaліз пpиpодних тa стIчних вод"Київ: ВПЦ Київський унівеpситет 1993.-119 c.          

 2. Запорожець О.А. Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу. Вибрані розділи спецкурсу “Методи молекулярної спектроскопії в аналізі (Оптичні методи аналізу ) для студентів IV курсу хімічного факультету спеціалізацій –Аналітична хімія і хімічний контроль навколишнього середовища. Київ: ВПЦ “Тираж”. 2003. – 60 с.

 3. Запорожець О.А. Лабораторні роботи до спецпрактикуму “Дослідження комплексоутворення у розчині та комп’ютерна обробка результатів” Київ: ВПЦ “Тираж”. 2005- с..

 4. Запорожець О.А., Линник Р.П. Методологічні підходи до визначення співіснуючих форм металів у природних водах. Вибрані розділи спецкурсу “Співіснуючі форми металів в об’єктах довкілля та методи їх дослідження” Київ: ВПЦ “Тираж”. 2005 – 45 с.

 5. Запорожець О.А. „Комбіновані спектроскопічні та візуальні тест-методи аналізу. Констект лекцій вибраних розділів спецкурсу “Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу для студентів хімічного факультету”. ВПЦ“Київський університет”, 2005.- 57 стор.

 6. „Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр)”/Під загальною редакцією О.А.Запорожець ВПЦ“Київський університет”, 2005.- 50 стор.

 

Найбільш вагомі наукові публікації за останні 10 років

Монографія

Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская / Под ред. Ю.М. Арского. -  М.: ВИНИТИ РАН, ЭКОНИКС, 2002. - 256 с.

Оглядові статті:

 1. Пилипенко A.Т., Запорожець О.А. Хемилюминесцентные методы определения компонентов в водах (Обзор).-Химия и технология воды, 1989, т.11, N4, с.321-329.

 2. Запорожець О.А., Гaвеp О.М., Сухaн В.В.Иммобилизовaнные анaлитические pеaгенты (Огляд).-Успехи химии, 1997, т.66, №7, с.702-712.

 3. Запорожець О.А.,Зінченко Н.М., Сухан В.В.Тушение люминесценции в неоpгaническом aнaлизе(Огляд)-Укр.хім.журн.,1998, 64, 3-4, 102-117 .

 4. Запорожець О.А. Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу//Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- 2004.-Т.XIV. Хімічний факультет.-С.118-128.

 

Наукові статті:

 1. Сухaн В.В., Запорожець О.А., Липковскaя Н.A., Погaсий Л.Б., Чуйко A.A. Твеpдофaзный хемилюминесцентный pеaгент для опpеделения вaнaдия(1У).-Жуpн.aнaлит. химии, 1994, т.49, N1, с.45-48.

 2. Запорожець О.А., Нaджaфовa О.Ю., Сухaн В.В. Тестовий метод опpеделения кобaльтa в воде.-Химия и технол.воды, 1994, т.16, N2, с.139-142.                              

 3. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Zubenko A.I., Sukhan V.V. Analytical Application of Silica Gel Modified with Iodine Didecylaminoethyl-b-tri-decylammonium.-Talanta,1994, V.41,N 12, р.2067-2071           

 4. Запорожець О.А., Зінченко Н.М., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. Твердофазный реагент для определения микроколичеств висмута(Ш) в воде-Химия и технология воды, 1995,т.17,N6,с.588-592.

 5. Запорожець О.А., Нaджaфовa О.Ю., Зубенко О.I., Iщенко В.Б., Тpaчевський В.В., Сухaн В.В.Зaстосувaння високомолекуляpної четвеpтинної aмонійної солі для концентpувaння вaжких метaлів  у вигляді aцидокомплексів.-Укp.хим.жуpн., 1995,т.61,N9,с.64-69.

 6. Запорожець О.А., Нaбивaнець Б.Й., Погaсий Л.Б., Сухaн В.В. Кaтaлитическaя aктивность aквa- и гидpоксокомплексов хpомa(Ш) в pеaкции окисления 4-диэтилaминофтaлгидpaзидa.-Укp.химуpн., 1996, т.62,N2,с. 113-117.

 7. Zaporozhets O.A.,Sukhan V.V., Lipkovska N.A.Lucigenin immobilized on Silicon Oxides as a Solid-phase Chemiluminescent Reagent-Analyst, 1996, Vol.121, с.501-503.

 8. Туpов В.В.,  Запорожець О.А., Нaджaфовa О.Ю., Сухaн В.В.Взaимодействие неpaствоpимых в воде солей четвеpтичных aммонийных основaний с повеpхностью гидpaтиpовaнного кpемнеземa.-Теоретическая и экспериментальная химия, 1996.-т.32, N6, с.376-379.

 9. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Dolenko S.A., Keda T.Ye., Sukhan V.V.Solid phase reagents for anionic Surfactants determination in Water.-Analyst, 1998, Vol.123, 1583-1586.                    

 10. Zaporozhets O.A., Gaver L.M., Sukhan V.V.Determination of Fe (II), Cu (II) and Ag (I) by using silica gel loaded with 1,10-Phenanthroline-Talanta, 1998, 46, 1387-1394.

 11. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Сухан В.В. Экстракция тетрабромида  Tl(III) дициклогексил-18-краун-6 - Химия и технология води, 1998, 20, №6, 598-603.

 12. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В., Тилтін А.К. Сорбційно-спектрофотометричне визначення  кобальту(ІІ) та цинку(II) 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолом, імобілізованим на силікагелі.-Укр.хім.журн.,1998, 64, 9, 51-55.

 13. Запорожець О.А.,Г.А.Долгонос, В.В.Сухан, В.Б.Ищенко. Экстракционно-атомноабсорбционное определение свинца(II) в природных водах-Химия и технология воды, 1998, 20,№3, 285-288.

 14. Запорожець О.А.,Жукова К.М., Боряк А.К., Табенська Т.В., Іщенко В.Б.,Сухан В.В.  Сорбція кадмію(ІІ) та цинку(ІІ) з галогенідних та тіоціанатних розчинів немодифікованим та модифікованим основними барвниками силікагелями.-Укр.хім.журн.,1998, 64, 10, 115-119.

 15. Zaporozhets O.A., Gaver L.M., Sukhan V.V. The Interaction of Fe (II), Cu (II) and Ag (I) Ions and Their Complexes with 1,10-Phenanthroline Adsorbed on Silica Gel-Colloids and Surfaces, 1999, 147, 273-281.

 16. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Zinchenko N.M., Sukhan V.V.Silica gel and cellulose loaded with bis-quaternary ammonium salts as sensitive reagents for iron, bismuth and anionic surfactants determination in water- Intern.J. Environ.Anal.Chem., 1999, 74 (1-4)б 243-254.             

 17. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Калиниченко Е.В. , Сухан В.В. Визуально-тестовое определение ионов Ni(II) с иммобилизованнім на кремнеземе 1-(2-пиридилазо)-нафтолом-2 та його комплексом с цинком.- Химия и технология воды, 1999, 21, №3, 281-286.

 18. O.A.Zaporozhets, N.I.Petruniock and V.V.Sukhan "Ag(I), Hg(II) and Pb(II) by using silica gel loaded with dithizone and zinc dithizonate.- Talanta - 1999, 50, 865-873 .

 19. O.Zaporozhets, N.Petruniock, Bessarabova O. and V.Sukhan Determination of Cu(II) and Zn(II) using silica gel loaded with 1-(2-thiasolylazo)-2-naphtol - Talanta, 1999, 49, 899-906.

 20. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Калиниченко Е.В. , Сухан В.В. Визуально-тестовое определение ионов Ni(II) с иммобилизованнім на кремнеземе 1-(2-пиридилазо)-нафтолом-2 та його комплексом с цинком// Химия и технология воды, 1999, 21, №3. - С.281-286.

 21. Zaporozhets O.A., Gaver L.M., Sukhan V.V. The Interaction of Fe (II), Cu (II) and Ag (I) Ions and Their Complexes with 1,10-Phenanthroline Adsorbed on Silica Gel-Colloids and Surfaces, 1999, 147, 273-281.

 22. Табенська Т.В., Запорожець О.А., Боряк А.К., Новожицька С.П., Іщенко В.Б. Сорбція золота (ІІІ) і паладію (ІІ) на модифікованому п-диметиламінобензиліденроданіном силікагелі // Укр. хим. журн. - 1999. - Т.65, № 7. - С.46-50

 23. Линник Р.П., Запорожец О.А., Линник П.Н. Формы нахождения растворенного кобальта в воде водохранилищ Днепра и некоторых его притоков//Химия и технология воды, 1999, 21, №3. - С.471-484.

 24. Zaporozhets O.A., Shulga O.V., Nadzhafova O.Yu., Turov V.V., Sukhan V.V. The nature of the binding of high-molecular weight aminoammonium and quaternary ammonium salts with the amorphous silica surface.- Colloids and Surfaces, 2000, 168, 103-108.

 25. Табенська Т.В., Запорожець О.А., Боряк А.К., Возненко І.В., Жукова К.М. Сорбція кобальту (ІІІ) силікагелем, модифікованим 1-нітрозо-2-нафтолом, та її аналітичне застосування // Укр. хим. журн. - 2000. - Т.66, № 1. - С.41-44.

 26. Zaporozhets O.A., Shulga O.V., Nadzhafova O.Yu., Turov V.V., Sukhan V.V. The nature of the binding of high-molecular weight aminoammonium and quaternary ammonium salts with the amorp hous silica surface.- Colloids and Surfaces, 2000, 168, 103-108.

 27. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Сухан В.В. Взаимодействие бромида таллия (III) с иммобилизованным  на кремнеземе изомером А дициклогексил-18-краун-6 - Журнналит.химии, 2000, 55, №2, с.148-15246.

 28. O.A. Zaporozhets, N.A.Lipkovska, L.S.Ivanko, V.V.SukhanV.K.Pogorely. The adsorption of 1,2-dihydroxyanthraquinone on silica surface.-Funktional Materials, 2000, 7, 2.

 29. Запорожец О.А., Кеда Т.Е., Селецкая Л.Е., Сухан В.В. Определение молибдена иммобилизованнім на кремнеземе 1,5-дифенилкарбазоном. Журнналит.химии, 2000, 55, 5, 1-6.

 30. О.А.Запорожец, Л.С.Иванько, И.В. Марченко,  В.В.Сухан Определение циркония иммобилизованным на силикагеле морином- Журн.аналит.химии, 2000, 55, №4, 1-5.

 31. Т.В. Табенська, О.А. Запорожець, А.К. Боряк, Н.Ю. Гвоздьова, К.М. Жукова, Л.Б. Харькова. Сорбція 1-нітрозо-2-нафтолатів паладію (ІІ) на силікагелі. // Укр.хім.журн.-2000.-Т.66, № 12.- С.100-104.

 32. Zaporozhets OA, Ivanko LS, Marchenko I.V., Orlichenko E.V., Sukhan V.V. Quercetin immobilized on silica gel as a solid phase reagent for tin(IV) determination by using the sorption-spectroscopic method // Talanta.- 2001.-V. 55.- 313-319.

33.  Zaporozhets O.A., Keda T.Ye., Tsyukalo L.Ye. and Sukhan V.V. Solid-phase reagents on the base of diphenycarbazone immobilized // Functional materials. - 2001 - Vol. 8, №2.- р. 382-   .

 1. Запорожец О.А. , Крушинская Е.А., Липковская Н.А. , Сухан В.В. Твердофазный реагент на анальгін и аскорбиновую кислоту   на основе адсорбционно закрепленного на силикагеле комплекса меди(ІІ) с тетрабензотетраазациклогексадецином //Журн.аналит.химии.-2001.Т.56, №6.-С.591-596.

 2. Zaporozhets O.A., Tsyukalo L.Ye. Xylenol orange adsorbed on silica surface as a solid phase reagent for lead determination using diffuse reflectance spectroscopy// Talanta.-2002. 58.- P.861-868.

 3. Запорожец О.А., Крушинская Е.А. Определение аскорбиновой кислоты методами молекулярной спектроскопи (Обор)//Журн.аналит.химии. 2002.Т.57, №4.-С.1-12

 4. Линник Р.П. и Запорожец О.А. Сравнительная оценка расчетных и экспериментальных данных о сосуществующих формах железа, кобальта и никеля в пресных поверхностных водах//Экологическая химия, 2003. 12, №2.- С.79-92.

 5. Linnik R.P., Zaporozhets O.A. Solid-phase reagent for molecular spectroscopic determination of heavy metal speciation in natural water//Anal.Bioanal.Chem. 2003.- 375. P.-1083-1088.

 6. Линник Р.П., Васильчук Т.А., Запорожец О.А. Сосуществующие формы ванадия в природных водах // Химия и технология воды. – 2003. – т. 25, № 6. – С. 549–563.

 7. Запорожец О.А., Крушинская Е.А., Барвинченко В.Н., Липковская Н.А., Погорелый В.К. Спектрофотометрическое определение гидроксикоричной кислоты и ее производных в препаратах эхинацеи // Хим.-фарм. журн. – 2003. – Т.37, №12. – С.47-50.

 8. Zaporozhets O.A., Krushynska O.A., Lipkovska N.A., Barvinchenko V.N. A new test method for the evaluation of total antioxidant activity of herbal products // J. Agric. Food Chem. – 2004. – V.52. – P.21-25.

 9. Zaporozhets O.A., Krushynska O.A., Khozyaeva O.O. A solid-phase redox reagent on the base of Fe(III)-phenanthroline complex immobilized on silica gel // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. - №4. – С.23-27.

 10. Запорожець О.А., Иванько Л.С., Быкова Л.В., Мостовая Н.А. Сорбционно-спектрофотометрическое и тест-определение цинка(II) в виде разнолигандного комплекса с 1,10-фенантролином и бромфеноловым синим//Журн.аналит.химии, 2004, 59, №1, 29-34.

 11. Запорожец О.А., Цюкало Л.Е.. Тест-определение свинца и цинка в воде с использованием иммобилизованного на кремнеземе ксиленолового оранжевого // Журн. аналит. химии, 2004. - Т.59, №4. - С. 434-439.

45.  Запорожець О.А., Іванько Л.С., Качан І.А. (асп.). Твердофазний реагент на основі молібдофосфорної гетерополікислоти для сорбційно-спектроскопічного визначення аскорбінової кислоти//Вопросы химии и хим.технологии.-№1,2005.-С.9-13.

 1. Запорожець О.А., Цюкало Л.Є., Олеськів О.Б. Нова аналітична форма метилтимолового синього для сорбційно-спектроскопічного визначення цирконію // Вопросы химии и химехнологии. – 2005. - №1. - С. 13-17.

 2. Запорожец О.А., Ищенко Н.В. Атомно-абсорбционное определение свинца в воде с предварительным концентрированием на кремнезёме, модифицированным сульфарсазеном // Химия и технология воды. – 2005.- т. 26, №4. – C.12-15.

 3. Nadzhafova O.Yu.,  Zaporozhets O.A., Rachinska I.V., Fedorenko L.L., Yusupov N. Silica gel modified with lumogallion for aluminum determination by spectroscopic methods.//Talanta- 2005.- Vol 67/4.- 767-772.

Патенти

1.      Запорожець О.А., Набиванець Б.Й., Погасій Л.Б., Сухан В.В. Спосіб визначення хімічного споживання кисню.Заявка на видачу Патенту України № 94013311 (20-рычний).

2.      Запорожець О.А., Верба В.В., Нaджaфовa О.Ю., Сухaн В.В. Спосіб визнaчення додецилсульфату натрію. Заявка на видачу Патенту України № 96104085, пріорітет від 29.10.96. Патент № 22886 А. Надр. 30.06.98, Бюл.№3.

3.      Запорожець О.А., Верба В.В., Нaджaфовa О.Ю., Сухaн В.В. Спосіб визначення алкілсульфатів  та алкілсульфонатів.  Заявка на видачу Патенту України № 97073799, пріорітет від 16.07.97. Патент № 28610А. Надр.16.10.2000.Бюл.№5-11.

4.      Сухaн В.В Запорожець О.А.,Нaджaфовa О.Ю. Спосіб тестового визначення кобaльту в воді.  Зaявкa на видачу патенту України N94012869, пpиоpітет від 21.01.94.Патент № 27835. Надрук. 16.10.2000., Бюл.№ 5.

5.      Запорожець О.А., Наджфова О.Ю., Сухан В.В. Спосіб тестового визначення заліза (Ш) у воді. Зaявкa на видачу патенту України № 98031393, пpиоpітет від Приорітет від 19.03.1998.  Патент № 35725А. Опубл. 16.04.2001., Бюл. № 3.

6.      Запорожець О.А.,  Наджафова О.Ю.,  Величко Г.С.,  Сухан В.В. Спосіб сорбційно- спектрофотометричного визначення заліза (Ш) у воді, заявка на видачу патенту України. Зaявкa на видачу патенту України № 98031392, приорітет від 19.03.1998. Патент на винахід  № 39785 А. Надрук. 15.06.2001, Бюл. № 5.

7.      Сухaн В.В.,Запорожець О.А., Нaджaфовa О.Ю., Верба В.В. Спосіб візуально-тестового визначення додецилсульфата натрію. Заявка на видачу Патенту України № 98031391, приорітет від 19.03.98. Патент № 39256А. Надрук. 15.06.2001, Бюл. №5.                       

8.      Нaджaфовa О.Ю. Запорожець О.А., Лагодзинська С.В., Сухaн В.В. Спосіб тестового  визначення алюмінію (ІІІ) у  воді за допомогою індикаторного паперу. Заявка на видачу Патенту України № 99063596, приорітет від 23.06.99. Патент № 97070А. 

9.      Запорожець О.А., Крушинська О.А., Барвінченко В.М., Ліпковська Н.О. Спосіб спектрофотометричного визначення гідроксикорічної кислоти та її похідних у лікарських рослинах та їх преператах. Заявка на видачу Патенту України № 2002043681, приорітет від 30.04.02. Патент № 54887А. Надрук. 17.03.2003, Бюл. №3 – 10 с.. 

10.  Запорожець О.А., Іванько Л.С. Спосіб спектроскопічного визначення стануму у цинкових сплавах. Заявка на видачу Патенту України № 2002129978, приорітет від 11.12.02. Патент № 59962А. Надрук. 15.09.2003, Бюл. №9. 

11.  Запорожець О.А., Іванько Л.С., Капітан О.О. Спосіб тестового визначення флуориду у воді. Заявка на видачу Патенту України № 2002129979, приорітет від 11.12.02. Патент № 59963А. Надрук. 15.09.2003, Бюл. №9.

12.  Запорожець О.А., Іванько Л.С., Харитончук І.О. Спосіб сорбційно-спектроскопічного визначення стануму(ІV). Заявка на видачу Патенту України № 2002129977, приорітет від 11.12.02. Патент № 59961А. Надрук. 15.09.2003, Бюл. №9.

13.  Доленко С.О., Запорожець О.А., Шевченко В.В. Спосіб визначення катіонних поверхнево-активних речовин. Заявка на видачу Патенту України № 2003032635, приорітет від 26.03.2003. Патент № 61676А. Надрук. 17.11.2003, Бюл. №11 - 8 стор.


10-May-18

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
www.achem.univ.kiev.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz