NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Division of Chemistry

Scientific Council of Analytical Chemistry


Деякі публікації членів Наукової ради

Blazheyevski M.Y.

Вийшли з друку :

 1.  Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.4.: Військово-технічна підготовка: навч. пос. / В.В. Дядченко, О.В. Галак, В.В. Марущенко та ін. / – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2014. – 632 с.

 2.  Физическая и коллоидная химия. Часть 1 и часть 2 : Учебное пособие / О.Р. Пряхин, Г.В. Чернега, Н.Е. Блажеевский и др.; под. ред.. А.Г. Каплаушенко. – Запорожье, 2014. – 350 с.

 3.  Blazheyevskiy M.Ye. Application of peroxy acids as disinfectants and sterilization agents (monograph) / M.Ye. Blazheyevskiy, D. N. Riabko. – Ed. M.Ye. Blazheyevskiy – Saarbrüchen (Deutshland) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 129 p.

 4.  Блажеєвський М.Є. Застосування міжнародної системи одиниць фізичних величин у хімії : методичні рекомендації для студ. вищ. фар мац. навч. закл. / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.

 5.  Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення хімічної термодинаміки та контрольні завдання : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2015. – 38 с.

Отримано патенти

2014

 1.  Пат.№ 86515 МПК А 61К 31/00, G01N 33/00 (2013.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення цефалоспоринів// М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова, Заявл. 12.11.2012; Опубл.10.01.2014, Бюл. № 1.

 2.  Пат. 57219 Україна, МПК7 А61L 2/00, С07F9/24. Засіб для дезінфекції та передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення/ І.Л. Михно, В.В. Таран, Н.А. Якименко, М.Є. Блажеєвський, А.М. Зарицький – № 2002032224; Заявл. 20.03.2002; Опубл. 16.06.2003; Бюл. №6.

 3.  Пат.№ 90893 Україна, МПК G 01 21/77 (2006.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення сукцинонітрилу/ М.Є. Блажеєвський, K.C. Криськів. - № u201400855; Заявл. 30.01.2014; Опубл.10.06.2014, Бюл. № 11.

 4.  Пат. № 94510 Україна, МПК G 01 27/26 (2006.01). Бойко М.М. Спосіб кількісного визначення іонів калію у водно-спиртових витяжках з лікарської рослинної сировини/ М.М. Бойко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Зайцев. - № u201407449; Заявл. 02.07.2014; Опубл.10.11.2014, Бюл. № 21.

 5.  Пат. № 92678 Україна, МПК G 01 21/77 (2006.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення ацетильної функціональної складової/ М.Є. Блажеєвський, K.C. Криськів. - № u201403542; Заявл. 07.04.2014; Опубл.26.08.2014, Бюл. № 16.

2015

 1.  Пат. №98814 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/00 A61K 41/00 A61K 31/00. Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення біотину/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік. - № u201412114; Заявл. 10.11.2014; Опубл. 12.05.2015. Бюл. № 9.

 2. Пат. №100303 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/00. Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення метіоніну/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік. - № u2014 13102; Заявл. 08.12.2014; Опубл. 27.07.2015. Бюл. № 14.

 3.  Пат. № 101056 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/16 (2006.01), A61K 31/00, C07D 471/00, G 01N 27/28 (2006.01). Спосіб кількісного визначення пахікарпіну/ В.В. Бойнік, Х.П. Акридіту, Блажеєвський М.Є., О.С. Пантелеєва, В.І. Ткач. № u 2015 01789; Заявл. 02.03. 2015; Опубл. 25.08.2015; Бюл. №16.

 4.  Пат. № 101061 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/16 (2006.01), A61K 31/00, C07D 471/00. Спосіб кількісного визначення суми хінолізидинових алкалоїдів люпіну багатоистого/ В.В. Бойнік, Х.П. Акридіту, Блажеєвський М.Є. № u 2015 01814; Заявл. 02.03. 2015; Опубл. 25.08.2015; Бюл. №16.

Вийшли з друку статті

2014

 1.  Blazheyevskiy N. Ye. Determination of Cefazolin by Oscillographic Polarography as Its S,S’-Dioxide/ N.Ye. Blazheyevskiy, Yu.Yu. Labuzova //Zh. Anal. Chem. – 2014. –Т. 69, №9. – P. 965-968.

 2.  Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу/ М.Є. Блажеєвський, Л. С. Криськів // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – 2014. – Вип. 1(121). – С. 189-196.

 3. Blazheyevskіу M.Y. Quantitative determination of essential oil terpenoids by the reaction of epoxidation with peroxydecanoic acid/ M.Y. Blazheyevskіу, O. M. Agafonov, V. P. Moroz, M. M. Ivashura// J. Chem. Pharm. Research. – 2014. – V. 6, № 3. – P. 1286-1293. (Scopus).

 4.  Гордієнко А.Д. Хемілюмінесцентний аналіз в практичній ветеринарії і біотехнології (Огляд літератури та результати власних досліджень)/ A.Д. Гордієнко, М.Є. Блажеєвський // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник наукових праць. – Вип. 28, ч. 2 Ветеринарні науки. – Харків. – 2014. – С. 527-536.

 5.  Blazheyevskiy М.Ye. Quntitative determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate by voltammetry in «Ecocid S» disinfectant by cathodic voltammatry/ M. Ye. Blazheyevskiy, O. O. Mozgova //New of Pharmacy. – 2014. - № 2(78). – P. 48-52.

 6. Блажеевский Н.Е. Kинетико-спектрофотометрическое определение ацетилсалициловой кислоты в мицеллярной среде/ Н.Е. Блажеевский, Крыськив Л.С. // LXXXV Международная научно-практическая конференция "Жизнь и социальные программы развития качества существования биологических организмов"/ІІ этап первенства по медицине и фармацевтике, а также биологическим, ветеринарным и сельскохозяйственным наукам (Лондон 24 августа 2014 года). Лондон: МАНВО. – 2014. – С. 46-49 Режим доступу : gisap.eu/ru/node/52929 «Socrates- Impulse»

 7. Блажеевский Н.Е. Полярографическое определение d,l- метионина в виде соответствующего сульфоксида/ Н.Е. Блажеевский, Коретник О.И. // LXXXV Международная научно- практическая конференция "Жизнь и социальные программы развития качества существования биологических организмов"/ІІ этап первенства по медицине и фармацевтике, а также биологическим, ветеринарным и сельскохозяйственным наукам (Лондон 24 августа 2014 года). Лондон: МАНВО. – 2014. – С. 49-52. Режим доступу : gisap.eu/ru/node/52929 «Socrates- Impulse»

 8.  Blazheyevskiy Mykola. Joint determination of ascorbic acid and sodium metabisulphite in solution for injection by potentiometric titration method with potassium hydrogenperoxomonosulphate/ Mykola Blazheyevskiy, Oksana Koretnik// Proccedings of the 1st International Academic Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasia : Fundamental and Applied Science» (Australia, Melbourne, 25 June 2014). Volume I. «Melbourne IADCES Press». Melbourne, 2014. – P. 568-574.

 9.  Блажеєвський M.Є. Сучасні електрохімічні методи визначення гідроген пероксиду (Огляд)/ M.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць. Київ; Луганськ, 2014. Вип. 4 (124). – С. 70-86.

 10.  Блажеевский Н.Е. Полумикроопределение N-ацетил-L-цистеина и аскорбиновой кислоты в препарате АЦЦ 100 методом потенциометрического титрования с помощью пероксомоносульфата калия/ Н.Е. Блажеевский, O.И. Коретник// Рецепт. – 2014. - №4 (96). – С. 49-57.

 11.  Blazheyevskiy M.Ye.Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M.Ye. Blazheyevskiy, L.S. Kryskiw // News of pharmacy. – 2014. - №3(79). – P. 38-41.

 12.  Гончарова А.А. Ідентифікація та кількісне визначення сечовини в кремі для застосування при синдромі діабетичної стопи/ А.А. Гончарова, І.І. Баранова, M.Є. Блажеєвський// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць. Київ; Луганськ, 2014. Вип. 4 (124). – С. 147-153.

 13. Блажеєвський М.Є. Йодометричне визначення d(+)-біотину за реакцією з калій гідрогенпероксомоносульфату / М. Є. Блажеєвський, О. І. Коретнік // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – Харків, 2014. – № 6, Т. 38. – С. 29–35.

 14. Головко В.О. Калійгідрогенпероксомоносульфат як дезінфікуюча речовина проти мікобактерій [Електронний ресурс] / В. О. Головко, В. А. Кочмарський, С. О. Хомутовська, А. О. Бондарчук, М. Є. Блажеєвський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 81-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_vet_2014_1_23.pdf

 15.  Блажеевский Н.Е. Йодометрическое определение диметилсульфоксида по реакции с гидропероксомоносульфатом калия/ Н.Е. Блажеевский, О.И. Коретник, Э.Ю. Ахмедов//Азербайджанский фармакотерапевтический журнал. – 2014. - №2. – С. 15-20.

 16.  Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» / Блажеєвський М.Є., Криськів Л.С., Єгорова А.В., Скрипинець Ю.В., Леоненко І.І. // Фармаком. – 2014. – № 4. – С. 35-41.

2015

 1.  Блажеевский Н.Е. Вольтамперометрическое определение D(+)- биотина в лекарственных средствах в виде соответствующего сульфоксида/ Н.Е. Блажеевский, О.И. Коретник// Вестник фармации (Беларусь). – 2015. - №1(67). – С. 57-62.

 2.  Blazheyevskiy Mykola Determination of peroxides by electrochemical methods/ Mykola Blazheyevskiy, Olena Mozgova // Праці НТШ. – Львів, 2015. – Т. 15. Хім. Біохім. – С.121-141.

 3.  Деркач Н.Н. Исследование всасывания декаметоксина в кишечнике у крыс и его влияние на активность холинэсртеразы в крови кроликов/ Н.Н. Деркач, C.Ю. Штрыголь, О.О. Койро, Н.Е. Блажеевский// Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2015. – Т. 13, № 1. – С. 45-51.

 4.  Акритиду Х. П. Определение суммы алкалоидов в сухих экстрактах семян и корней люпина многлистного методом амперометрического титрования / Х. П. Акритиду, В.В. Бойник, Н. Е. Блажеевский // Управление, экономика и обеспечение качества в фармации. – 2015. – № 2(40). – С. 4–8.

 5.  Bobro Svetlana G. / Quantitative Determination of Azelaic Acid in “Propolis”Gel with the Propolis Phenolic Hydrophobic Drug for Treating Acne/ Svetlana G. Bobro, Оlexandr І. Tikhonov, Mykola Y. Blazheyevskiy// J. Pharm. Pharmacology. 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 73- 79. doi: 10.17265/2328-2150/2015.02.004 (Scopus ).

 6.  Blazheyevskiy Mykola. Kinetic spectrophotometric method for the determination of suxamethonium chloride/ Mykola Blazheyevskiy, Lubomyr Kriskiw// Chemistry and Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, № 3. – P. 261- 265. (Scopus ).

 7.  Блажеевский Н.Е. Изучение противомикробной активности комбинированных препаратов на основе пероксида водорода и этония/ Н.Е. Блажеевский, Н.Н. Бойко// Annals of Mechnikov Institute. – 2015. - № 2. – С. 139-144.

 8. Рябко Дмитрий Разработка и валидация спектрофотометрической методики определения остатков пероксида водорода в промывных водах при контроле качества санитарной обработки оборудования / Дмитрий Рябко, Николай Блажеевский // CVII Международная научно-практическая конференция «Жизнь и здоровье человека через призму развития медицины, политики продовольственной безопасности и сохранения биологического разнообразия» (Лондон 26-31 августа 2015 года). Лондон: МАНВО. – 2015. – С. Режим доступу: http://gisap.eu/node/79474 «Socrates-Impulse»

 9. Mozgova Olena. Electroreduction at solid ele ctrode materials and voltammetric determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate / Olena Mozgova, Mykola Blazheyevskiy // CVI International Research and Practice Conference «Life and health of the person through the prism of the development of medicine, food safety policy and preservation of the biodiversity» (London, August 26 - 31, 2015). London: IASHE. – 2015. – С. Режим доступу: http://gisap.eu/node/79523 «Socrates-Impulse»

 10.  Blazheyevskiy M.Ye. Voltammetric determination of magnesium monoperoxyphthalate in pure substance and disinfectant «Dismozon pur»/ M.Ye. Blazheyevskiy, O.O. Mozgona// Management, economy and quality assurance in pharmacy. – 2015. - № 4 (42). – P. 4-11.


Chair: Corr. member of NAS of Ukraine, DSc., PhD, Professor Vladimir ZAITSEV Fax: 380 44 239 3100
Phone: 380-44-2393345
Executive secretary: PhD, Docent Oksana Nadzhafova http://www.achem.univ.kiev.ua/nanu/
  analysis@univ.kiev.ua

Address: Analytical Chemistry department, Taras Shevchenko National University, Volodymyrska 64, Kiev Ukraine